Circus ACT

At-risk youth transitioning into Adulthood through social Circus Training

2021-1-CY02-KA220-YOU-000029183

About

Sirkusala tarjoaa erilaisia ​​kokemuksia ja toimintoja, jotka vaikuttavat positiivisesti emotionaaliseen, fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä keskittymiskykyyn ja itseluottamukseen.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että nuorten sirkustaitoohjelmat fyysisen, emotionaalisen ja henkisen terveyden parantamisen lisäksi edistävät itseluottamusta, itsetehokkuutta, ongelmanratkaisukykyä, luottamusta, viestintä- ja johtamistaitoja (Maglio, 2005). Sirkustoiminta edistää siis erilaisten elämäntaitojen kehittymistä, joita nuoret eivät välttämättä pysty kehittämään koulussa tai kotona.

Toisin kuin muut urheilulliset alat (esim. Neely, McHugh, Dunn ja Holt, 2017), sirkustaiteen ohjelmissa on yleensä yhteistyöhön perustuva ympäristö, eri sukupuolten välistä toimintaa ja tukee nuorten kehopositiivisuutta sekä uskoa osaamiseen hyväksymistä riippumatta aiemmasta ymmärryksestä tai muista rajoitteista ( Bolton, 2004; McCutcheon, 2003; Ott, 2005). Äskettäin tehdyn nuorisosirkusohjelmien arvioinnin mukaan sirkustaiteen ohjelmat täyttävät jatkuvasti esimerkillisesti nuorten kehitysohjelmien vaatimukset (Smith, Roy, Peck ja Macleod, 2017). Tällaisten ohjelmien osallistujat osoittivat myönteisiä vaikutuksia sosiaalisiin ja emotionaalisiin taitoihin (Smith et al., 2017), mikä viittaa siihen, että nuorten sirkustaiteita voidaan pitää eräänlaisena nuorten kehittämisohjelmana.

Sosiaalinen sirkus on innovatiivinen lähestymistapa, joka perustuu sirkustaiteen ja sosiaalipedagogiikan yhdistelmään, ja jonka tavoitteena on edistää henkilökohtaista kehitystä ja lisätä riskinuorten itsetuntoa ja sosiaalista osaamista sirkusopetuksen ja esiintymisen kautta. Riskiryhmässä ovat ne nuoret, joilla on epätodennäköisyys siirtyä menestyksekkäästi aikuisuuteen. Menestykseen voi sisältyä akateeminen menestys ja työvalmius sekä kyky olla taloudellisesti riippumaton. Se voi viitata myös kykyyn tulla positiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi välttämällä rikollista elämää. Riskinuoret ovat usein jääneet orvoiksi, hylätyiksi, laiminlyötyiksi tai pahoinpideltyiksi, ja he kamppailevat tämän vuoksi usein heikon itsetunnon, luottamusongelmien ja ahdistuksen kanssa. Yleisten sosiaalisten taitojen, kuten johtajuuden ja ryhmätyön opettamisen lisäksi sosiaalinen sirkus yhdistää ihmisiä, jotka muutoin voisivat olla sosiaalisesti eristyksissä, ja tarjoaa uudenlaisen menetelmän heikommassa asemassa olevien nuorten sitouttamiseen. Emme tietenkään voi sivuuttaa sen fyysisiä etuja sekä sitä, että se edistää uusien taitojen hankkimista, joilla on osoitettu olevan syvällisiä neurologisia etuja. Lopuksi, sosiaalisiin sirkusesityksiin osallistumisen on osoitettu lisäävän itseluottamusta ja lisäävän kestävyyttä tarjoamalla nuorille turvallisen tien fyysisten rajojen testaamiseen.

Vaikka monet edellä mainituista hyödyistä voidaan saavuttaa myös muilla taiteellisilla ja urheilullisilla toimilla, sosiaalisesta sirkuksesta ainutlaatuisen tekee sen tarjoama ei-kilpaileva ympäristö, uusien taitojen jatkuva oppiminen sekä liikunnan ja taiteen yhdentymä. Sirkus antaa myös nuorille mahdollisuuden testata rajoja sopivassa ja turvallisessa ympäristössä. Aivan kuten tie kypsyyteen on täynnä yritystä ja erehdystä, sirkus vaatii nuorilta sinnikkyyttä useiden epäonnistumisten läpi, kunnes he väistämättä menestyvät. Siten näiden kehittävien sirkustaiteen ohjelmien kautta opittujen ainutlaatuisten taitojen yhdistämisen tarkoituksena on varustaa nuoria sietokyvyllä, jota he tarvitsevat menestyäkseen aikuisina. (CBLI-raportti: Sosiaalisen sirkuksen hyödyt). 

Lopuksi, sosiaalinen sirkus voi olla tehokas työkalu positiivisen ja merkityksellisen vuorovaikutuksen edistämisessä erityisetsi sosiaaliseen eristäytymiseen alttiiden yksilöiden, kuten riskiryhmään kuuluvien nuorten välillä.

 

Target Group:

 1. Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
 2. Nuorisotyöntekijät

Objectives

Koska kohderyhmänä ovat nuorisotyöntekijät ja syrjäytyneet nuoret/syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, ehdotamme hanketta, jolla on seuraavat tavoitteet:

 1. Helpottaa riskiryhmään kuuluvien nuorten siirtymistä aikuisuuteen
 2. Tarjota riskiryhmiin kuuluville nuorille sekä konkreettisia sirkustaitoja että esiintymismahdollisuuksia, mikä lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja itsetuntoa.
 3. Koota ne nuoret, jotka ovat alttiita sosiaaliseen syrjäytymiseen
 4. Edistää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten henkistä, fyysistä ja henkistä terveyttä
 5. Parantaa riskiryhmiin kuuluvien nuorten fyysistä lukutaitoa, henkilökohtaista kehitystä ja sosiaalista kasvua
 6. Luoda yhteiskunnallista muutosta auttamalla riskiryhmään kuuluvia nuoria ottamaan aktiivisen roolin yhteiskunnassa.
 7. Kehittää nuorisotyöntekijöille koulutusväline, jonka avulla he voivat hankkia teoreettista ja käytännön tietoa sosiaalisesta sirkuspedagogiikasta ja tukea heitä sosiaalisen sirkusoppimistoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa riskialttiiden nuorten hyväksi.

Educational Material

Sosiaalisen sirkuksen opetussuunnitelma nuorisotyöntekijöille
Hankkeessa nuorisotyöntekijöille tarjotaan sosiaalisen sirkuksen opetussuunnitelma, joka sisältää tarvittavat perustiedot, jotta he voivat hankkia taidot ja pätevyyden järjestää sosiaalisen sirkustyöpajoja nuorille asiakkailleen. Se on tutkimukseen perustuva opinto-ohjelma, joka on sekä johdatus nuoriso- ja sosiaaliseen sirkustaiteeseen että tarjoaa alustavat valmiudet itsenäiseen työskentelyyn. Opetussuunnitelma tarjoaa teoreettista tietoa, mutta keskittyy pääosin käytännön harjoitteluun turvallisilla sosiaalisen sirkuksen tieteenaloilla ja oppimisympäristöillä, jotka tukevat nuorten asiakkaiden itsetuntoa, voimaantumista ja uusia ystäväverkostoja. Opetussuunnitelma tarjoaa myös mahdollisuuden nuorisotyöntekijöille ja heidän nuorille asiakkailleen tutustua urheilulliseen, taiteelliseen, turvalliseen ja hauskaan harjoitteluun. Opetussuunnitelman laajennus on 5 op, mikä tarkoittaa opiskelijoiden työmäärää 135 tuntia (5 op x 27 tuntia, 1 op on 27 tuntia työtä). Read our Curriculum
E-käsikirja video ohjeilla
Yksi Circus ACT -projektin tärkeimmistä tuotoksista on interaktiivinen sähköinen käsikirja joka sisältää opetusvideoita ja paljon muuta. Sosiaalisesta sirkuksesta on olemassa lukuisia käyttömateriaaleja, jotka on suunnattu tämän alan kokemattomille kouluttajille, mutta suurin osa niistä on luotu jokin aika sitten käyttämällä perinteistä muotoa, kuten vihkoa ja painettua versiota. Sosiaalisesta sirkuksesta on olemassa lukuisia käyttömateriaaleja, jotka on suunnattu tämän alan kokemattomille kouluttajille, mutta suurin osa niistä on luotu jokin aika sitten käyttämällä perinteistä muotoa, kuten vihkoa ja painettua versiota. Sirkus ACT:n ideana on, että haluamme päivittää olemassa olevaa sosiaaliseen sirkukseen liittyvää sisältöä ja luoda uutta sisältöä erityisesti auttamaan kasvattajia käsittelemään nuorten aikuisuuteen siirtymistä. Haluamme luoda aineiston, joka on kaikkien saatavilla, ja joka hyödyntää modernia digitaalista mallia, kuten interaktiivisia videoita, äänilinkkejä, ratkaisuhakua sekä kuvia, ja jotka liittyvät nuorisotyöntekijöiden ja nuorten erityistarpeisiin.Sirkus ACT E-käsikirja pyrkii olemaan nuorisotyöntekijöille kattava aineisto sosiaalisesta sirkuksesta, jossa tiedon saanti ja toimitustavat ovat houkuttelevia, mukaansatempaavia ja opettavia. Read our e-handbook
Sosiaalisen sirkuksen pilottityöpajat

Hankkeen osa 4 (PR4) koostuu Sosiaalisen Sirkuksen työpajojen suunnittelusta ja pilotoinnista kaikissa kumppanimaissa. PR4:n kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja erityisesti aikuisuuteen siirtyvät (16-21-vuotiaat) nuoret. Sirkustaidot ovat näiden työpajojen keskiössä ja kumppaniverkosto pyrkii antamaan osallistujille mahdollisuuden nuorille kohottaa itsetuntoaja samalla parantaa fyysistä ja henkistä terveyttä. Tämän projektin tuloksen johtava organisaatio on ”Hope For Children” CRC Policy Center (Kypros), joka hyödyntää verkoston kokemusta ja pilottityöpajojen toteuttamista eurooppalaisissa projekteissa, kuten INTEGRA, HIT ja Keep Me Safe. Sosiaalisen sirkuksen työpajojen päätavoitteena on esitellä nuorille osallistujille ja nuorisotyöntekijöille sosiaalisen sirkuksen metodologiaa, sen etuja henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille sekä sitä, kuinka nuoret voivat kehittää erilaisia ​​elämäntaitoja. Lisäksi nuoret tutustutetaan CIRCUS ACT -verkko-oppimisalustaan. Sosiaalisen sirkuksen toimintaan sekä opetussuunnitelmaan (PR1) testataan noin 15-20 riskiryhmään kuuluvan nuoren kanssa jokaisessa kumppanimassa (yhteensä 100 henkilöä) ja Social Circus Curriculum -metodologian toimintaoppimiseen perustuvan pilottitestauspajan kautta.

Training Event

Sosiaalisen sirkuspedagogian koulutus nuorisotyöntekijöille

Sosiaalisen sirkuspedagogian koulutus on 8-päiväinen valmennus (täydennetään 6 tunnin verkkokoulutuksella), joka on suunnattu sekä kumppaniorganisaatioiden nuorisotyöntekijöille ja/tai heidän verkostojensa nuorisotyöntekijöille. Osallistumalla koulutustoimintaan he kehittävät osaamiskapasiteettiaan ja parantavat taitojaan innovatiivisissa koulutusmenetelmissämme, joita he soveltavat työssään nuorten kanssa. Koulutuksen aikana nuorisotyöntekijät saavat kokonaisvaltaisen yleiskuvan sosiaalisen sirkuksen menetelmien käytöstä, mikä on sen pedagoginen lähestymistapa ja mitä hyötyä siitä on kohderyhmälle.

Sosiaalisen Sirkuksen Paikalliset Työpajat nuorille

Sirkuksen transformatiivinen, muuntava voima yhdistää koulutuksen, fyysisen taiteen ja sosiaalisen kehityksen. Sosiaalinen sirkus on enemmän kuin sirkustaitojen opettamista: se on työkalu transformaatioon, kuriin, luovuuteen ja taiteelliseen ilmaisuun. Nuorisotalojen työpajoissamme yhdistämme muodollisen koulutuksen epävirallisella koulutuksella sosiaalisen sirkuksen kautta. Työpajat tehdään ryhmässä nuorille, joissa käytetään sosiaalisen sirkuksen metodiikkaa 30-45 minuutin työpajoissa. Niissä nuorille tarjotaan uusia taitoja niin fyysisellä kuin sosiaalisella tasolla.

Juggling

Diabolo

Spinning Plates

Poi

Partners

Contact

Contact Us
First
Last
Activate NEETS

Hankkeen pääideana oli jakaa hyviä käytäntöjä, joita organisaatiot tekevät metodologiana, työkaluina taiteen aloilla, ja jotka voivat auttaa, tukea ja voimaannuttavaa NEET-ikäisten integroitumista yhteiskuntaan. Hankkeessa luotiin koulutusohjelma taidetta käyttäville nuorisotyöntekijöille. Luovuus oli organisatorinen työkalu NEET:n osallistamiseksi yhteiskuntaan erityisesti COVID-tilanteen aikana.

Tavoitteet:

 • Tarjota nuorisojärjestöille taiteen ja luovuuden työkaluja ja menetelmiä NEET-ikäisten osallistamiseksi yhteiskuntaan.
 • Tukea ja vahvistaa NEET-ikäisten integroitumista yhteiskuntaan.
 • Parantaa nuorisotyöntekijöiden osaamisen laatua työskennellä NEET – nuorien kanssa erilaisilla taiteellisilla menetelmillä ja työkaluilla.
 • Kehittää kansainvälistä yhteistyötä luovuuden ja taiteen sekä sosiaalisen integraation alalla vaihtamalla hyviä käytäntöjä ja kokemuksia kumppanimaiden välillä.

Facebook

Powered by
Hope for Children - RISIV project
(2020-3-FR02-KA205-018383)

Uudistu ja innovoi: Sosiaalisesti vaikuttava nuorten vapaaehtoistyö sosiaalisilla vaikutuksilla (Regenerate and Innovate: Social Impact Volunteering for Youth (RISIV)) -hanke on Ranskan, Espanjan, Portugalin, Yhdistyneen kuningaskunnan, Italian ja Kyproksen välinen ylikansallinen kumppanuus. Sen tavoitteena on tarjota innovatiivinen malli sosiaaliselle inkluusiolle nuorten osallistumisessa yhdyskuntapalvelussa. Mallia kehitetään paikallisten ja strukturoitujen sosiaalisen vaikutuksen hankkeiden kautta (SIP) yhdessä apua tarvitsevien paikallisten yhteisöjen kanssa.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella, testata, validoida ja tuottaa uutta ohjaus- ja tukimateriaalia nuorisotyöntekijöille, nuorisojohtajille ja 13-17-vuotiaille nuorille . Hankkeessa tuotetaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä paikkakuntakohtaisia vapaaehtoistyöhankkeita sosiaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi.

RISIV in rahoitus: Erasmus+ Programme of the European Commission (Ref. 2020-3-FR02-KA205-018383)

Powered by